Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τομος Β


Πίνακας Περιεχομένων

7. Πίνακες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

7.1 Γενικά                                                                            17

7.2 Διάκριση των ηλεκτρικών πινάκων                               18

7.3 Όργανα ελέγχου διακοπής και απομόνωσης - εξαρτήματα

ηλεκτρικών πινάκων                                                            22

7.4 Πίνακες φωτισμού                                                         26

7.5 Συναρμολόγηση μονοφασικού .πίνακα                         28

7.6 Μονοφασικός πίνακας φωτισμού τριών γραμμών .δωματίου

ξενοδοχείου, χωνευτής ηλεκτρικής εγκατάστασης .            42

7.7 Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού μονοφασικού 

πίνακα τεσσάρων γραμμών                                                44

7.8 Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού μονοφασικού 

.πίνακα τεσσάρων γραμμών με διακόπτες Pacco και μικροαυτόματους ....                                                            45

7.9 Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού μονοφασικού

 .πίνακα πέντε γραμμών (πέντε αναχωρήσεις)                   46                                             

7.10 Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού μονοφασικού

 .πίνακα δεκατριών γραμμών (δεκατριών

 αναχωρήσεων)                                                                   48

7.11 Νέα υλικά ηλεκτρικού πίνακα                                      49

7.12 Διατάξεις Εντοπισμού Σφάλματος 

Ηλεκτρικού Τόξου AFDD                                                     55

7.13 Αντικεραυνικά, απαγωγείς υπερτάσεων (SPD)           56

7.14 Παράγοντες που διαμορφώνουν τον ηλεκτρικό 

πίνακα μιας τυπικής οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης 

και τι πρέπει να προσέξει ο ηλεκτρολόγος-εγκαταστάτης .                61

7.15 Συναρμολόγηση (μοντάρισμα) τριφασικού 

ηλεκτρικού πίνακα                                                               66

7.16 Σχέδιο συρμάτωσης τριφασικού πίνακα εννέα

 γραμμών                                                                            74

7.17 Προδιαγραφές κατασκευής πινάκων διανομής πολυκαταστήματος                                                             76

7.18 Συναρμολόγηση (μοντάρισμα) τριφασικού πίνακα ενδοδαπέδιας

ηλεκτρικής εγκατάστασης                                                    82

7.19 Μονογραμμικό σχέδιο τριφασικού πίνακα διανομής ηλεκτρικής εγκατάστασης διαμερίσματος                            83                                   

7.20 Μονογραμμικό σχέδιο τριφασικού πίνακα δώδεκα γραμμών διανομής ηλεκτρικής εγκατάστασης 

διαμερίσματος                                                                     84

7.21 Μονογραμμικό σχέδιο τριφασικού πίνακα δεκατριών γραμμών

διανομής ηλεκτρικής εγκατάστασης                                    85

7.22 Ηλεκτρική διανομή                                                      86

7.23 Σύνοψη                                                                     100

7.24 Ερωτήσεις - Απαντήσεις                                           102

8. Συνδεσμολογίες Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

8.1 Σύνδεση απλού φωτιστικού σημείου, που ελέγχεται από μία θέση ..                                                                          111

8.2 Σχέδια κυκλωμάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων        113

8.3 Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου, που ελέγχεται από μία θέση                                                     120

8.4 Λειτουργία απλού φωτιστικού σημείου (άναμμα σβήσιμο) ......... 123

8.5 Συνδεσμολογία δύο απλών φωτιστικών σημείων, που απέχουν

μεταξύ τους και ελέγχονται από έναν απλό διακόπτη        124

8.6 Συνδεσμολογία δύο φωτιστικών σημείων κομμιτατέρ (διαδοχής),

που απέχουν μεταξύ τους και ελέγχονται από έναν διακόπτη .....                                                                                     126

8.7 Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου «αλέ-ρετούρ» (εναλλαγής),

που ελέγχεται από δύο διαφορετικές θέσεις                      131

8.8 Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου «αλέ-ρετούρ» (εναλλαγής),

που ελέγχεται από τρεις διαφορετικές θέσεις                    137

8.9 Συνδεσμολογίες – κυκλώματα λαμπτήρων φθορισμού 143

8.10 Φωτιστικά σώματα λαμπτήρων φθορισμού               148

8.11 Βλάβες λαμπτήρων φθορισμού                                 149

8.12 Έλεγχος κυκλωμάτων φωτισμού με ηλεκτρονόμους (ρελέ)                                                                                152

8.13 Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου .με ηλεκτρονόμο (ρελέ)                                                           155

8.14 Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου .με ηλεκτρονόμο και μπουτόν start - stop                              156

8.15 Κυκλώματα φωτισμού με ηλεκτρονόμο

 χαμηλής τάσης                                                                 159

8.16 Κύκλωμα δύο φωτιστικών σημείων 

.με ηλεκτρονόμους                                                            161

8.17 Συνδεσμολογία φωτιστικών σημείων που ελέγχονται από αυτόματο χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου                 162

8.18 Φωτισμός κλιμακοστασίου, χολ ή διαδρόμου            173

8.19 Συνδεσμολογία φωτιστικών σημείων ασφαλείας .που

τροφοδοτούνται από δύο διαφορετικά κυκλώματα

(εναλλασόμενου και συνεχούς ρεύματος)                         179

8.20 Συνδεσμολογία φωτιστικών σημείων ασφαλείας .που

τροφοδοτούνται από ένα κύκλωμα Σ.Ρ. (DC)                    181

8.21 Συνοπτική παρουσίαση συνδεσμολογιών ηλεκτρικών κυκλωμάτων                                                                      186

8.22 Σύνοψη                                                                     202

9. Γραμμές Σύνδεσης Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών

9.1 Γενικά                                                                          208

9.2 Συμβατικά φορτία                                                        208

9.3 Παράδειγμα εφαρμογής                                              210

9.4 Μέσες τιμές ισχύος οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών που χρησιμοποιούνται συνήθως                     212                                                                 

9.5 Γραμμή μετρητή – Γενικού πίνακα φωτισμού              213

9.6 Παροχή ή Ρευματοδότηση                                           219

9.7 Εργοταξιακή παροχή                                                   221

9.8 Πτώση τάσης                                                              222

9.8.1 Μέθοδοι υπολογισμού της πτώσης τάσης               222

9.9 Υπολογισμός της διατομής της γραμμής μετρητή - πίνακα .........                                                                     225

9.10 Παράδειγμα υπολογισμού κύριας γραμμής 226

9.11 Νομογράφημα για την εύρεση της διατομής των αγωγών ..........                                                                  228

9.12 Παράδειγμα εύρεσης της διατομής αγωγού με νομογράφημα .....                                                              230

9.13 Γραμμή σύνδεσης ηλεκτρικής κουζίνας 232

9.14 Γραμμή σύνδεσης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 238

9.15 Γραμμή σύνδεσης ηλεκτρικών ψυγείων οικιακής χρήσης ............ 242

9.16 Γραμμή σύνδεσης ηλεκτρικών πλυντηρίων πιάτων - ρούχων ...... 245

9.17 Γραμμή σύνδεσης θερμαντικών σωμάτων 246

9.18 Καλώδιο τροφοδοσίας οικιακών ηλεκτρικών συσκευών H05VV-Fα 248

9.19 Γραμμή σύνδεσης ανεμιστήρων - εξαεριστήρων 249

9.20 Εγκατάσταση εξαεριστήρων 251

9.21 Προβλήματα - Ερωτήσεις - Εφαρμογών 258

10. Θέρμανση Κτιρίων

10.1 Eγκατάσταση θέρμανσης 264

10.2 Το λεβητοστάσιο 266

10.2.1 Διαστάσεις λεβητοστάσιου 266

10.2.2 Ηλεκτρική τροφοδότηση λεβητοστάσιου 267

10.2.3 Καπνοδόχος 270

10.2.4. Γενική διάταξη σύνδεσης του λέβητα με την καπνοδόχο ........ 272

10.3 Οι σωληνώσεις μεταφοράς νερού 275

10.3.1. Τα θερμαντικά σώματα 275

10.3.2. Διανομή της θερμικής ενέργειας 279

10.4 Μονοσωλήνιο σύστημα 279

10.5 Πίνακας διανομής υδραυλικής εγκατάστασης .κεντρικής θέρμανσης 289

10.5.1 Μονοσωλήνιο σύστημα 290

10.5.2 Συστήματα κεντρικής θέρμανσης 291

10.6 Ρύθμιση μιας κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης με απλό Θερμοστάτη χώρου 292

10.6.1 Ηλεκτρικό διάγραμμα αυτόνομης λειτουργίας Κ.Θ. 296

10.7 Δίοδη ηλεκτροκίνητη Βάνα ................297

10.7.1 Ρύθμιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με βάνα ανάμιξης 298

10.8 Αυτονομία λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης πολυώροφων κτιρίων 302

10.8.1. Κατακόρυφο διάγραμμα κεντρικής θέρμανσης και ηλεκτρικό

διάγραμμα αυτόνομης λειτουργίας της . 304

10.9 Σύνδεση του πίνακα αυτονομίας και λεβητοστασίου με τα διαμερίσματα και τους ωρομετρητές 305

10.10 Κατακόρυφο διάγραμμα συρμάτωσης αυτόνομης λειτουργίας

Κεντρικής Θέρμανσης 307

10.11 Κατακόρυφο διάγραμμα κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης

και ηλεκτρικό διάγραμμα αυτόνομης λειτουργίας της 308

10.12 Σύνδεση του πίνακα αυτονομίας και λεβητοστασίου με την παροχή, τους υδροστάτες, τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή 309

10.13 Σύνδεση των πινάκων αυτονομίας σε εγκατάσταση κεντρικής

θέρμανσης με τριφασικό καυστήρα και κυκλοφορητή 310

10.14 Σύνδεση του πίνακα αυτονομίας και λεβητοστασίου με τα διαμερίσματα και τους ωρομετρητές 311

10.15 Κατακόρυφο διάγραμμα ηλεκτρικής σύνδεσης αυτόνομης Κεντρικής Θέρμανσης 312

10.16 Οδηγίες για τη σωστή σύνδεση των πινάκων TR1-TR3-TR4 .... 314

10.17 Συνδεσμολογία πίνακα αυτονομίας TR1-TR3-TR4 316

10.18 Λέβητας και καυστήρας κεντρικής θέρμανσης 317

10.19 Υδραυλική εγκατάσταση λεβητοστασίου 320

10.20 Πίνακας αυτονομίας 321

10.21 Κατακόρυφο ηλεκτρικό διάγραμμα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 322

10.22 Ρύθμιση κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης με βάση την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου που θερμαίνεται 323

10.22.1 Ρύθμιση κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης με βάση την εξωτερική θερμοκρασία 324

10.22.2 Κατακόρυφο ηλεκτρικό διάγραμμα αυτόνομης Κεντρικής Θέρμανσης με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 328

10.23 Διάταξη θερμιδομετρητών σε κάθε όροφο με παροχή

από κοινή στήλη 329

10.24 Προγραμματιστής εσωτερικής θερμοκρασίας 330

10.25 Λέβητας κεντρικής θέρμανσης Galaxy 331

10.26 Ηλεκτρικό διάγραμμα. Λέβητα κεντρικής θέρμανσης 333

10.27 Καθαρισμός του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (Σειρά GALAXY

Χυτοσίδηροι Λέβητες) 334

10.27.1 Συντήρηση λεβήτων - καυστήρων 335

10.27.2 ΠΑΓΕΤΟΣ 335

10.28 Τυπική διάταξη σωληνώσεων εγκατάστασης κλειστού

κυκλώματος 337

10.29 Απόδοση της θερμότητας με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 339

10.30 Ηλεκτρική θέρμανση 341

10.30.1 Γενικά 341

10.30.2 Συστήματα θέρμανσης με ηλεκτρισμό και τύποι

θερμοσυσσωρευτών 342

10.30.3 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής θέρμανσης 347

10.30.4 Μειονεκτήματα της ηλεκτρικής θέρμανσης 347

10.30.5 Θέση θερμαντικών σωμάτων (θερμοσυσσωρευτών)

σε χώρους κατοικίας 347

10.30.6 Πίνακες θέρμανσης - φωτισμού - κίνησης 350

10.30.7 Θερμαντικά σώματα, που λειτουργούν με ηλεκτρική

ενέργεια που παρέχεται με κανονικό τιμολόγιο 357

10.30.8 Συστήματα θέρμανσης ενσωματωμένα στα δομικά στοιχεία .. 360

10.30.9 Θέρμανση με εξαναγκασμένη μεταφορά θερμότητας.

Αντλίες θερμότητας 362

10.30.10 Ηλιακή θέρμανση 365

10.30.11 Τηλεθέρμανση 370

10.31 Υπολογισμός Θέρμανσης με θερμαντικά σώματα

αποταμίευσης 373

10.31.1 Γενικά 373

10.31.2 Υπολογισμός θερμικών απωλειών 373

10.31.3 Παράδειγμα 375

Παράρτημα Α 392

Παράρτημα Β 404Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγων

Βασικές λογικές πράξεις λογικές πύλες